Brazilian Butt Lift: 29 year old women2017-04-05T12:10:35-07:00
Brazilian Butt Lift: Butt Augmentation2017-04-05T12:11:17-07:00
Brazilian Butt Lift: 35 year old women underwent a “Brazilian Butt Lift” following the liposuction2017-04-05T12:12:01-07:00
Brazilian Buttock Augmentation: This patient undewent liposuction of her back2017-05-03T06:17:00-07:00
Brazilian Butt Lift Following Liposuction2017-04-05T12:13:49-07:00
Go to Top